• In các tài liệu này. Hoàn thành các mẫu đơn. Đưa họ đăng ký.