Vaccine Requirement

Vaccines

 • Click the images below to watch a video about vaccines in your language of choice.

English (with closed captioning)

 •  

  This video is based on information as of August 9, 2021. Any future revisions based on updated guidance from state, local or county authorities will be noted on our website.

Arabic

 •  

  یستند هذا الفیدیو إلى المعلومات اعتبا ًرا من August 9 2021 .وسیتم الإشارة إلى أي مراجعات مستقبلیة تستند إلى
  إرشادات محدثة من سلطات الولایة أو السلطات المحلیة أو المقاطعة على موقعنا على الویب.

Khmer

Spanish (with closed captioning)

 •  

  Este video está basado en información disponible al 9 de agosto de 2021. Cualquier modificación futura basada en la información actualizada de las autoridades estatales, locales o del condado será publicada en nuestra página web.

Mam

Vietnamese

 •  

  Cuốn video này dựa trên các thông tin có hiệu lực kể từ ngày 9 August 2021. Bất kỳ các sửa đổi nào dựa trên hướng dẫn của chính phủ tiểu bang, địa phương hay quận hạt sẽ được ghi chú trên mạng điện toán của chúng tôi.

Cantonese (with closed captioning)

 •  

  這視頻是基於截至 2021 AUGUST 9 日的資料,任何未來基於州

  地方或縣當局的最新指南的修訂將會在我們的網站上張貼出來。

Mandarin (with closed captioning)

 •  

  這視頻是基於截至 2021 AUGUST 9 日的資料,任何未來基於州

  地方或縣當局的最新指南的修訂將會在我們的網站上張貼出來。