• Welcome to Ms. Chiu class, 2nd grade, room 162!
   
  class pic
   
   
   
  Enjoy!